Eskom’s Matshela Koko submits letter of resignation